Caj Penerbitan

pada masa kini, caj penerbitan adalah: