Dokumen Penyerahan Manuskrip

Dokumen - dokumen ini mustahak untuk difahami dan digunapakai dalam pernebitan manuskrip dalam jurnal kami:

1. Template Surat Iringan [muaturun]

2. Panduan Penghantaran Manuskrip [muaturun]

3. Borang Pengakuan [muaturun]

4. Template Paper [muaturun]

5. Borang Cadangan Pewasit (jika ada) [muaturun]

NOTA PENTING:

  1. Jurnal Pertanika MAHAWANGSA tidak membenarkan penerbitan manuskrip yang telah diterbitkan sepenuhnya dalam prosiding
  2. Sekirannya ada angka, jadual atau bahagian teks yang terdahulu perlu dimasukkan, keizinan pemegang hak cipta mesti diperolehi sebelum penyerahan dibuat.
  3. Penyerahan manuskrip juga bererti semua penulis bersetuju untuk menerbitkan dengan isi kandungan sedia ada.
  4. Penulis atau pewasit dibolehkan untuk mencadangkan nama bagi pewasit yang berpotensi (bukan penulis atau penulis bersama manuskrip yang diserahkan). Maksimum tiga (3) nama pewasit berpotensi boleh dinamakan yang tidak semestinya derada di dalam negagar. Walaubagaimanapun, diingatkan bahawa pelantikan pewasit tidak terikat dengan nama yang dicadangkan.
  5. Penyerahan manuskrip boleh dibuat melaui pautan ini.